Privacybeleid

Privacy policy Mr.Matcha

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mr.Matcha . Je dient je ervan bewust te zijn dat Mr.Matcha niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Mr.Matcha respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Mr.Matcha hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mr.Matcha houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jpuw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mr.Matcha zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mr.Matcha verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de bestelling
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mr.Matcha de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Geboortedatum
 • Adres en postcode
 • Land

Je persoonsgegevens worden door Mr.Matcha opgeslagen ten behoeve van ovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Mr.Matcha verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mr.Matcha de volgende persoonsgegevens van je vragen:


 • Voornaam;
 • Achternaam
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mr.Matcha opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Mr.Matcha verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mr.Matcha de volgende persoonsgegevens vragen:


 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Mr.Matcha opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. • Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Het leveren van bepaalde producten uit ons assortiment

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Mr.Matcha bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging


  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


  • Alle personen die namens Mr.Matcha van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent jouw gegevens

  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


  Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


  Cookies


  Wij gebruiken cookies om onze site en jouw shopbeleving te verbeteren. Door verder te gaan op website accepteer je ons cookiebeleid. Mr.Matcha maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mr.Matcha .eu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

  Jij als bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

  Wij plaatsen sessie- en permanente cookies. Met sessiecookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je tijdens je bezoek hebt bekeken. Met permanente cookies kunnen wij jouw computer herkennen als je de betreffende website opnieuw bezoekt. Ook kunnen cookies worden geplaatst door social media, deze worden gebruikt om inhoud van de website direct te kunnen delen via social media.

  Akkoord


  Ben je akkoord met het plaatsen van de cookies dan hoef je niets te doen. Wil je dit liever niet dan kun je zelf de privacy- of cookie instellingen van de browser wijzigen. Klik op de onderstaande links als je wilt weten hoe je dit doet.


  • · Google Chrome
  • · Mozilla Firefox
  • · Internet Explorer 7 en 8
  • · Internet Explorer 9
  • · Edge
  • · Safari
  • · Opera


  Veilig


  Het gebruik van cookies is veilig. Wij kunnen hiermee geen persoonlijke informatie, zoals een adres, telefoonnummer of een e-mailadres, herleiden. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor mailing, e-mail en/of telemarketing acties.


  Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Je mag er op vertrouwen dat wij technische en organisatorische maatregelen nemen om onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan.  Belangrijk om te weten


  Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.


  Mocht je cookies zijn tegengekomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

  Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.  Contact


  Mocht je naar aanleiding van ons cookiebeleid vragen hebben, bel gerust met onze support afdeling  Doeleinden

  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen. Mr.Matcha kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.


  Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera, waarvan Mr.Matcha .eu denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker. Dit gebeurd alleen als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
  Derden

  De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  Veranderingen

  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  Keuzes voor persoonsgegevens

  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.  Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

  Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.

  Aanpassen/uitschrijven communicatie

  Als je je gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Vermeldt je naam en het e-mailadres waarmee je staat ingeschreven en we zorgen er voor dat je wordt uitgeschreven.  Bewaartermijn persoonsgegevens


  Op grond van belastingwetgeving worden wij gehouden aan een bewaartermijn van tenminste 7 jaren. Dit geldt voor alle klantgegevens waarbij wij producten of diensten hebben geleverd.  Verzoeken, vragen en feedback

  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Bij vragen over dit privacybeleid kun je hier contact met ons opnemen

  Reactietermijn privacyverzoeken: Wij reageren in ieder geval binnen 1 maand op een verzoek. Concreet betekent dit dat wij binnen die termijn ofwel het verzoek hebben uitgevoerd en de verzoeker hierover hebben geïnformeerd, of wij hebben aangegeven waarom wij geen gehoor geven aan het verzoek.

  Vragen

  Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!